Regulamin Parku Wodnego Planty w Pleszewie

§ 1 Definicje

Iekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Parku Wodnym – rozumie się przez to cały kompleks Parku Wodnego Planty w Pleszewie, nazywanego dalej PW Planty. Zarządcą Pływalni jest Sport Pleszew sp. z o.o. przy ulicy przy ul. Sportowej 4 w Pleszewie, zwany dalej Zarządzającym.
 2. Pływalni – rozumie się przez to całe pomieszczenie basenowe zawierające Nieckę basenu sportowego oraz Nieckę basenu rekreacyjnego, plaże i przejścia stanowiące komunikację pomiędzy wszystkimi w/w elementami, szatnie, natryski wraz z brodzikami do dezynfekcji stóp oraz korytarze i pozostałe ogólnodostępne łączniki,
 3. Niecce basenu sportowego – rozumie się przez nieckę basenową o wymiarach 25,02 m x 16 m o głębokości, od 1,35 m do 1,80 m, podzieloną na 6 torów pływackich.
 4. Niecce basenu rekreacyjnego – rozumie się przez to nieckę basenową z:
  a) częścią do nauki pływania o wymiarach 10 m x 4 m i głębokości od 0,90 m do 1,20 m, z gejzerem powietrznym w środkowej części niecki,
  b) częścią rekreacyjną o nieregularnych kształtach o głębokości od 0,92 m do 1,20 m, zawierającą grotę sztucznej rzeki z grotą sztucznej fali, zintegrowane jacuzzi, leżanki z nadmuchem powietrza – 4 szt., dwa płaszcze wodne do masażu karku i szyi, szalę wodną, dwie wyodrębnione wanny jacuzzi ponad poziomem niecki, brodzik dla małych dzieci o głębokości od 015 m do 0,35 m.
  c) dwie zjeżdżalnie rurowe.
 5. Hali basenowej – rozumie się przez to całe pomieszczenie basenowe zawierające Nieckę basenu sportowego oraz Nieckę basenu rekreacyjnego, oraz ciągi komunikacyjne pomiędzy wszystkimi w/w elementami.
 6. Strefie mokrej – rozumie się przez to wszystkie pomieszczenia wymienione w § 1 pkt. 2-5.
 7. Pasku – rozumie się przez to pasek kodujący Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta wydawany na kasie pływalni, służący do rozliczenia czasu pobytu w poszczególnych strefach płatnych oraz do otwierania szafek w szatniach.

§ 2 Przepisy ogólne

 1. Dokonanie opłaty za pobyt na pływalni oraz pobranie paska jest traktowane, jako potwierdzenie zapoznania się, akceptację i bezwzględne przestrzeganie zapisów regulaminów obowiązujących na terenie całego obiektu.
 2. Część sportowo-rekreacyjna jest czynna siedem dni w tygodniu w godzinach od 6.00 do 20.00. Użytkownicy mogą zakupić bilet do Parku Wodnego „Planty‖ do godz. 18.45. Obiekt PW Planty należy opuścić do godziny 20.00.
 3. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie PW Planty wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich z wykupionym biletem wstępu. Dzieci do lat 12 nie będą wpuszczane samodzielnie (bez opieki rodzica lub pełnoletniego opiekuna) do części sportowo-rekreacyjnej PW Planty.
 4. Administracja PW Planty nie gwarantuje dostępu do wszystkich atrakcji i urządzeń w każdym czasie, w szczególności z powodu konieczności prowadzenia remontów i konserwacji lub napraw awarii. Każda osoba zamierzająca skorzystać z usług PW Planty, może uzyskać informację w kasie o zakresie świadczonych usług bądź występujących w tej mierze ograniczeń. Ponadto informacja taka zamieszczana jest na stronie internetowej PW Planty oraz na tablicy ogłoszeń. Podjęcie decyzji, co do korzystania z usług PW Planty, mimo występujących ograniczeń, nie może stanowić podstawy do ewentualnych roszczeń w stosunku do PW Planty.
 5. Pływalnia zastrzega sobie prawo do rezerwacji obiektu lub jego części na zawody sportowe lub imprezy zamknięte bądź zorganizowane zajęcia, na potrzeby których mogą zostać wyłączone z eksploatacji dla klientów poszczególne strefy, niecki basenowe lub ich część.
 6. W przypadku zmian cen biletów i usług informacja o tym fakcie podawana jest na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej PW Planty.
 7. Ceny biletów i usług (normalne i ulgowe) reguluje cennik zatwierdzany przez Zarządzającego. Cennik dostępny jest na stronie internetowej PW Planty.
 8. Do zakupu biletów i usług w cenie ulgowej uprawniają następujące dokumenty:
  a) ważna legitymacja studencka – studenci do 26 roku życia,
  b) ważna legitymacja szkolna wg wzoru ustalonego przez MEN – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz policealnych działających w oparciu o zezwolenie Ministra Edukacji Narodowej – uczniowie do 26 roku życia.
 9. Faktury za usługi świadczone przez PW Planty można otrzymać po uprzednim zgłoszeniu w kasie, do 7 dni od daty sprzedaży – na podstawie paragonu.
 10. W obiekcie PW Planty obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju.
 11. Na basenie sportowym obowiązuje pływanie wzdłuż torów w ruchu prawostronnym.
 12. Szczegółowe zasady użytkowania poszczególnych urządzeń na Pływalni określają odrębne regulaminy i instrukcje stanowiskowe, umieszczone w ich pobliżu. Regulaminy dostępne są również na stronie internetowej PW Planty.
 13. Osoby korzystające z Pływalni w szczególności zobowiązane są do:
  a) stosowania się do znaków zakazu i nakazu,
  b) stosowania się do zarządzeń i komunikatów kierownictwa, pracowników obsługi i służb ratowniczych Pływalni,
  c )dostosowania swoich planów aktywności do wieku, umiejętności, uwarunkowań zdrowotnych, zaleceń i przeciwwskazań medycznych,
  d) użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i odpowiednio do podejmowanej aktywności,
  e) bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub obsługi PW Planty o zaistniałym wypadku i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się na Pływalni.
 14. Za bezpieczeństwo podczas zawodów, zajęć oraz imprez odpowiedzialność ponosi ich organizator.
 15. Zabrania się przebywania nago na terenie basenie sportowego, rekreacyjnego, zjeżdżalni, szatniach (poza kabinami) i na terenie innych urządzeń Parku Wodnego „Planty”.
 16. W stosunku do osób, które nie zastosują się do niniejszego zakazu stosuje się § 6 punkt 10 regulaminu.

§ 3 Korzystanie z Pływalni

 1. Z Pływalni mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
 2. Personel może czasowo ograniczyć wstęp na Pływalnię, ze względu na ilość osób w niej przebywających.
 3. Wejścia grupowe odbywają się wg odrębnego regulaminu.
 4. Dzieci do lat 12 mogą wejść i korzystać z Pływalni tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich, które obowiązuje wykupienie biletu wstępu.
 5. Wchodzący na Pływalnię zobowiązani są do korzystania z szatni i pozostawienia tam okrycia oraz zmiany obuwia zewnętrznego na czyste obuwie basenowe nieużytkowane na zewnątrz, w którym należy obowiązkowo chodzić w strefie mokrej, od momentu przekroczenia bramki przy kasie.
 6. Korzystanie z szafek w szatniach umożliwia pasek z chipem wydawany w kasie przy zakupie biletu. Osoba, która zgubiła pasek zobowiązana jest do zapłacenia jego równowartości w wysokości określonej w cenniku. Pasek pobierany jest w kasie PW Planty i zwracany do okienka kasowego po wyjściu ze strefy mokrej obiektu.
 7. Przed korzystaniem z szafki zamykanej elektronicznie za pomocą paska, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją jej obsługi, szczególnie w zakresie otwierania i zamykania. Czas poświęcony na awaryjne otwieranie szafki przez pracownika Pływalni za pomocą klucza elektronicznego, nie zwalnia z dopłaty naliczonej przez elektroniczny system obsługi klienta.
 8. Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia klienta z Pływalni z jego winy, z przyczyn niezależnych m.in. czasowe wyłączenia zasilania energii elektrycznej, awarie wodociągowe, akcje ratownicze i inne- uiszczone opłaty nie są zwracane.
 9. W obrębie strefy mokrej z uwagi na ciągle nawilżenie wodą powierzchni posadzek, w poruszaniu się należy w tej strefie zachować szczególną ostrożność. W miejscach tych istnieje ryzyko poślizgnięcia się.
 10. Przedmioty wartościowe należy zdeponować w szafkach depozytowych znajdujących się w pobliżu portalu kasowego.
 11. Do przedmiotów wartościowych zalicza się w szczególności:
  a) pieniądze krajowe, których łączna wartość jest znaczna,
  b) pieniądze zagraniczne i złote monety,
  c) kruszce szlachetne i wyroby z tych kruszców oraz drogie kamienie,
  d) zagraniczne papiery wartościowe,
  e) krajowe papiery wartościowe,
  f) aparaty fotograficzne, kamery, telefony komórkowe, laptopy i inne przedmioty, których wartość przekracza 200 zł,
  g) przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną,
  h) biżuteria, wyroby jubilerskie,
  i) przedmioty dające możliwość korzystania z przedmiotów wartościowych (np. kluczyki).
 12. Przed wyjściem z szatni na teren hali basenowej, należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta zgodnie z instrukcją. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych oraz na zewnątrz szafek, PW Planty nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Po zakończeniu korzystania z Pływalni, szafkę należy dokładnie opróżnić i pozostawić otwartą.
 14. Przedmioty pozostawione w szafkach przez klientów przechowywane są w PW Planty przez okres dwóch tygodni, po upływie którego są usuwane z terenu obiektu.
 15. Po wyjściu z szatni klient jest zobowiązany zwrócić pasek oraz rozliczyć pobyt na Pływalni. Niedopuszczalne jest zatrzymywanie czasu w celu przedłużenia pobytu na basenie.
 16. W przypadku odmowy przez klienta uiszczenia opłaty dodatkowej naliczonej automatycznie przez elektroniczny system obsługi klienta lub innej dotyczącej np. zagubionego paska lub kluczyka do szafki depozytowej, pracownicy Pływalni są upoważnieni do wezwania służb porządkowych.
 17. Ze względu na głębokość niecki basenu sportowego mogą z niej korzystać samodzielnie, jedynie osoby umiejące pływać.
 18. Wstęp na Pływalnię możliwy jest tylko w odpowiednim stroju, przeznaczonym do kąpieli. Dzieci do lat trzech mogą przebywać w wodzie wyłącznie w specjalnych pieluchomajtkach.
 19. Przed wejściem na halę basenową, każda osoba jest zobowiązana do umycia całego ciała pod natryskiem z użyciem środka myjącego oraz przejścia stopami przez brodzik dezynfekcyjny.
 20. Korzystający z WC zobowiązani są bezwzględnie ponownie umyć ciało pod prysznicem, przed wejściem do hali basenowej.
 21. Na niecce basenu sportowego obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów.
 22. Korzystający ze zjeżdżalni, wanny jacuzzi oraz groty sztucznej rzeki, podlegają odrębnym regulaminom w/w urządzeń.
 23. Naukę pływania, zajęcia rekreacyjne oraz aqua-fitness w wodzie prowadzić mogą tylko podmioty i osoby posiadające podpisaną umowę ze Sport Pleszew sp. z o.o.
 24. Umieszczanie reklam oraz prowadzenie akcji promocyjnych na zewnątrz i wewnątrz obiektu może odbywać się tylko na podstawie zgody Zarządzającego lub osoby upoważnionej, po uprzednim uzgodnieniu formy, lokalizacji oraz czasu trwania ekspozycji.
 25. Podstawą wnoszenia reklamacji jest ważny paragon, otrzymany w kasie przy zakupie biletu lub usługi.

§ 4 Strefy

 1. Na Pływalni wyznaczone są następujące strefy, do których, po uwzględnieniu swoich umiejętności, należy dostosować własne plany aktywności:
  a) strefa dla nieumiejących pływać – Niecka basenu rekreacyjnego – o głębokości od 0,90 m do 1,20 m; zjeżdżalnie rurowe; wanny jacuzzi, brodzik dla małych dzieci,
  b) strefa dla umiejących pływać – Niecka basenu sportowego – o głębokości od 1,35 m do 1,80 m;
 2. Głębokości w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów, tablic informacyjnych oraz napisów na posadzkach i ściankach niecek basenowych.
 3. Osoby nieumiejące pływać mogą korzystać wyłącznie ze strefy dla nieumiejących pływać.

§ 5 Działania służby ratowniczej

 1. Na terenie Pływalni dozorem służby ratowniczej objęta jest przestrzeń zawierająca nieckę basenu sportowego, nieckę basenu rekreacyjnego, hamownie zjeżdżalni oraz ciągi komunikacyjne pomiędzy nimi.
 2. Ratownikami są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, noszące strój z napisem Ratownik.
 3. Klienci Pływalni są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się nakazom służby ratowniczej, w obrębie zasad wynikających z niniejszego Regulaminu, regulaminów odrębnych oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. O wszelkich sytuacjach mogących zagrażać życiu i zdrowiu klientów oraz o nieprawidłowej pracy urządzeń Pływalni, należy bezwzględnie i niezwłocznie powiadomić służbę ratowniczą lub obsługę Pływalni.
 5. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia, należy zgłaszać natychmiast służbie ratowniczej lub obsłudze Pływalni.
 6. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest gwizdek ratownika lub komunikat nadawany z głośników przez radiowęzeł. Po usłyszeniu sygnału lub komunikatu należy natychmiast opuścić niecki basenów oraz wanny jacuzzi, zaprzestać korzystania z atrakcji wodnych i oczekiwać na dalsze polecenia służby ratowniczej lub obsługi Pływalni.
 7. Jakiekolwiek korzystanie z niecki basenu sportowego i rekreacyjnego, wanny jacuzzi oraz zjeżdżalni bez dozoru ratownika jest zabronione.
 8. Ratownik wodny, prowadząc działania ratownicze, korzysta z ochrony dla funkcjonariuszy publicznych.

§ 6 Zakazy i inne regulacje obowiązujące na Pływalni

 1. Zabrania się przebywania na Pływalni osób obcych i niezatrudnionych po godzinach otwarcia PW Planty.
 2. Zabrania się wstępu na Pływalnię osobom po spożyciu alkoholu oraz innych środków odurzających.
 3. W obiekcie PW Planty obowiązuje całkowity zakaz:
  a) palenia tytoniu,
  b) wnoszenia, spożywania, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających, psychotropowych itp.
  c) wnoszenia na teren obiektu opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, w tym zegarków i biżuterii które mogłyby wyrządzić krzywdę innym osobom oraz innych przedmiotów niż osobistego użytku i służących do pływania,
  d) akwizycji,
  e) wprowadzania zwierząt.
 4. Ze względu na zasady higieny i bezpieczeństwa przebywającym na Pływalni zabrania się:
  a) wchodzenia do wody wbrew zakazowi służby ratowniczej lub przy braku dyżuru ratowniczego oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,
  b) używania strojów kąpielowych i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub takich, które mogą wchodzić w reakcje z wodą,
  c) wchodzenia do niecki basenu sportowego osobom nieumiejącym pływać,
  d) pozostawiania dzieci bez opieki,
  e) chodzenia boso w strefie mokrej,
  f) pływania w basenie w innych okularach niż pływackie,
  g) biegania, popychania i wrzucania do wody innych osób, krzyczenia oraz zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych klientów, a także uniemożliwiania korzystania z usług przez innych,
  h) skakania do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,
  i) wszczynania fałszywych alarmów,
  j) przytrzymywania się lin torowych,
  k) wchodzenia i wychodzenia z niecek basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody),
  l) zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń oraz niecek basenów,
  m) załatwiania potrzeb fizjologicznych do wody oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
  n) używania detergentów i środków chemicznych innych niż kosmetyki do ciała (używanie kosmetyków dopuszczalnie jest wyłącznie w części socjalnej Pływalni),
  o) żucia gumy i spożywania pokarmów,
  p) wchodzenia na murki okalające niecki basenów oraz inne konstrukcje i urządzenia do tego nie przeznaczone,
  q) korzystania z dostępnych atrakcji wodnych w sposób niezgodny z zapisami regulaminów i instrukcjami ich użytkowania,
  r) rozpoczynania korzystania ze zjeżdżalni przy świecącym się na platformie czerwonym świetle,
  s) pływania i nurkowania w hamowniach zjeżdżalni,
  t) zabaw ruchowych i gry z użyciem piłki poza miejscami do tego wyznaczonymi przez służbę ratowniczą,
  u) wchodzenia w obuwiu kąpielowym do basenów,
  v) wnoszenia sprzętu muzycznego i grającego.
 5. Ze względu na zasady współżycia społecznego przebywającym na Pływalni zabrania się:
  a) korzystania z torów pływackich zarezerwowanych na potrzeby zajęć nauki pływania, zawodów, innych grup zorganizowanych itp.,
  b) niszczenia urządzeń i wyposażenia Pływalni,
  c) używania wulgaryzmów,
  d) dopuszczania się zachowań nieobyczajnych,
  e) wstępu do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego dostępu,
  f) fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody Zarządzającego PW Planty lub osoby upoważnionej, po uprzednim uzgodnieniu formy, lokalizacji oraz czasu trwania ekspozycji.
 6. Ze względu na zasady zdrowia publicznego, zabrania się korzystania z Pływalni osobom:
  a) z chorobami skóry: grzybicą, egzemą, liszajem, brodawczakiem, rumieniem, różą, itp. (wymagane zaświadczenie od lekarza dermatologa o braku zakażalności choroby),
  b) chorobami zakaźnymi,
  c) uczulonym na środki odkażające,
  d) z chorobami układu wydalania,
  e) z plastrami zwykłymi i bandażami,
  f) z otwartymi skaleczeniami i ranami,
  g) których stan higieniczny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
  h) których zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia.
 7. Służba ratownicza ma prawo nie zezwolić na kąpiel danej osoby, w przypadku zauważenia stanów chorobowych i zachowań wymienionych w § 6 pkt. 6.
 8. Noszenie okularów i soczewek kontaktowych odbywa się na własne ryzyko klienta. W przypadku przebywania na Pływalni w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie i uszkodzenie. W przypadku zagubienia lub rozbicia soczewek należy natychmiast powiadomić dyżurującego Ratownika.
 9. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, nie będą wpuszczane na teren Pływalni lub będą z niej usuwane.
 10. Osoby przebywające na terenie PW Planty i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego – w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na terenie PW Planty, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu, regulaminów odrębnych i do zaleceń służby ratowniczej lub obsługi obiektu – mogą zostać usunięte z PW Planty bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego lub cywilnego. Może też zostać wezwana ochrona lub Policja.

§ 7 Przystosowanie PW Planty do potrzeb osób niepełnosprawnych

 1. PW Planty jest całkowicie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. Osoby niepełnosprawne wymagające pomocy opiekuna wchodzą na obiekt wraz z opiekunem, którego obowiązuje wykupienie biletu wstępu.
 3. Opiekunem osoby niepełnosprawnej musi być osoba pełnoletnia, która wchodzi na teren PW Planty i sprawuje ciągły nadzór nad podopiecznym, bez względu na to czy korzysta z usług PW Planty czy nie.
 4. Osoby niepełnosprawne korzystające z PW Planty i poruszające się na wózkach, zobowiązane są przesiąść się na wózek inwalidzki udostępniony przez PW Planty w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach.
 5. Osoby niepełnosprawne, których schorzenia uniemożliwiają kontrolowanie czynności fizjologicznych, nie mogą korzystać z hali basenowej PW Planty.

§ 8 Odpowiedzialność

 1. Za bezpieczeństwo osób przebywających w PW Planty podczas kąpieli ogólnodostępnej, odpowiedzialność ponoszą dyżurni ratownicy.
 2. Osoby ze schorzeniami serca, epilepsją, zaburzeniami krążenia, równowagi, chorobami uszu oraz po przebytych dłuższych chorobach powinny uzyskać zezwolenie lekarskie na korzystanie z PW Planty. O schorzeniu należy poinformować dyżurujących ratowników.
 3. Osoby ze schorzeniami wymienionymi w § 8 pkt. 2 korzystają z PW Planty na własną odpowiedzialność.
 4. W czasie imprez rekreacyjnych oraz zawodów sportowych organizatorzy ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom.
 5. Nauka pływania, aqua-fitness odbywa się na podstawie odrębnie sformułowanych zasad. Liczebność grup nauki pływania nie może przekroczyć 15 osób na jednego prowadzącego zajęcia, a w przypadku dzieci w wieku do siódmego roku życia 10 osób na jednego prowadzącego zajęcia.
 6. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach nauki pływania odpowiada instruktor prowadzący zajęcia.
 7. Opiekun grupy zorganizowanej (grupy szkolne, wycieczki, kolonie, itp.) zobowiązany jest do zapoznania uczestników z niniejszym regulaminem.
 8. W celu sprawowania opieki nad uczestnikami grupowej nauki pływania (poza instruktorem prowadzącym zajęcia pływackie) może wejść dodatkowy opiekun:
  a) na każdą maksymalnie 10-osobową grupę dzieci w wieku do lat 7 – jeden opiekun,
  b) na każdą maksymalnie 15-osobową grupę osób powyżej lat 7 – jeden opiekun. Opiekun odpowiada materialnie za chipy powierzone uczestnikom grupy zorganizowanej oraz za właściwe zachowanie i respektowanie regulaminu PW Planty przez podopiecznych.
 9. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu, o których powiadomiła klientów.
 10. Kierownictwo PW Planty nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na holu, w szatniach i szafkach depozytowych i basenowych.
 11. Za szkody powstałe w PW Planty, odpowiedzialność ponosi sprawca.Za szkody spowodowane przez nieletnich, odpowiadają ich opiekunowie prawni.
 12. Za zniszczenie elementów wyposażenia pływalni, a także za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania, obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
 13. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z Pływalni, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie prawni.
 14. Pływalnia nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, regulaminów i instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i niewykonywania poleceń i wskazań personelu PW Planty.
 15. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia strojów kąpielowych wynikłe z korzystania z urządzeń i wyposażenia PW Planty.

§ 9 Przepisy końcowe

 1. Osoba, która zniszczy lub zgubi pasek lub klucz do szafki, zostanie obciążona odpowiednio kwotą według aktualnie obowiązującego cennika.
 2. Opłata za szafkę depozytową według aktualnie obowiązującego cennika.
 3. Opłata za wejście do strefy SPA bez odpicia transpondera według aktualnie obowiązującego cennika.
 4. Opłata za umyślne zanieczyszczenie niecki basenowej według aktualnie obowiązującego cennika.
 5. Dodatkowa opłata za opuszczenie obiektu po godzinie 20.00 według aktualnie obowiązującego cennika.
 6. Niewłaściwe zachowanie w stosunku do personelu PW Planty jest naruszeniem niniejszego Regulaminu i pociąga za sobą sankcje, aż do odmowy prawa korzystania z PW Planty.
 7. Wobec osób, które wielokrotnie bądź w sposób rażący naruszyły postanowienia niniejszego Regulaminu, może zostać zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu na teren PW Planty. Zastosowanie zakazu poprzedzone zostanie ostrzeżeniem wystosowanym przez obsługę obiektu.
 8. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Zarządzający PW Planty lub osoba przez niego upoważniona.
 9. Skargi i wnioski należy zgłaszać u Zarządzającego PW Planty lub wpisywać do Książki Skarg i Wniosków znajdującej się w kasie PW Planty.
 10. O innych sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują ogólne przepisy prawa.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas nieokreślony.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 18.08.2011 r. (Dz.U. Nr 208, poz. 1240) O bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
 2. Ustawa z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114 z późn. zm.)

Zarząd Sport Pleszew sp. z o.o.