Regulamin  basenu rekreacyjnego Parku Wodnego Planty – strefa dla nieumiejących pływać

 1. Basen rekreacyjny jest strefą przeznaczoną dla osób nieumiejących pływać. Korzystać z niego mogą osoby nieumiejące pływać i umiejące pływać.
 2. Użytkowników basenu rekreacyjnego obowiązują zasady wynikające z regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu.
 3. Każda osoba korzystająca z basenu ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem.
 4. W niecce basenu rekreacyjnego znajdują się następujące atrakcje wodne:

  – rwąca rzeka
  – szala wodna (strefa brodzik, basen rekreacyjny)
  – leżanka
  – wodny masaż karku (wąski oraz szeroki)
  – dwa masaże ścienne
  – dwie wanny z hydromasażem

 5. Atrakcje wodne włączają i wyłączają dyżurujący ratownicy wodni.
 6. Głębokość w basenie rekreacyjnym wynosi od 0, 15 m do 1,2 m głębokości. Osoby o wzroście poniżej 1,4m obowiązuje nakaz noszenia kamizelki i/lub innego sprzętu asekuracyjnego.
 7. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z basenu rekreacyjnego wyłącznie pod stałym nadzorem rodziców lub dorosłych opiekunów.
 8. Grupy zorganizowane mogą korzystać z basenu rekreacyjnego wyłącznie pod stałym nadzorem opiekuna/ów grupy.
 9. Wchodzić do basenu rekreacyjnego oraz wychodzić z niego można jedynie korzystając ze schodów lub drabinek do tego przeznaczonych.
 10. Na basenie rekreacyjnym obowiązuje całkowity zakaz skakania do wody. Skoki do wody są możliwe jedynie podczas zajęć nauki pływania z instruktorem.
 11. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażający własnemu bezpieczeństwu oraz innych osób korzystających z basenu rekreacyjnego lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

  a) skakania do wody,
  b) biegania po hali basenowej,
  c) wpychania osób do basenu,
  d) wchodzenia i wychodzenia w miejscu do tego nieprzeznaczonych,
  e) przebywania w miejscach wyznaczonych do prowadzenia zajęć zorganizowanych w czasie ich trwania,
  f) stanie i chodzenie na ławeczkach i leżankach powietrznych,
  g) wieszanie się na rurach wodnych, masażu karku, szala wodna,
  h) zakaz korzystania z niecki basenu pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
  i) załatwiania potrzeb fizjologicznych w basenach,
  j) używania w wodzie basenowej mydła i innych środków czyszczących,
  k) przebywanie na basenie z gumą do żucia,
  l) wchodzenia w obuwiu kąpielowym do basenów

 12. Zauważone w trakcie pływania usterki urządzeń należy zgłosić niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi.
 13. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy obsługi. Wszystkie osoby korzystające z basenu rekreacyjnego są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń,
 14. W razie wypadku spowodowanego nie przestrzeganiem regulaminu wszelką odpowiedzialność ponosi klient.
 15. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z basenu rekreacyjnego a także z terenu pływalni przez ratownika wodnego lub służby mundurowe.
 16. Spółka Sport Pleszew zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Zarząd Sport Pleszew sp. z o.o.