Regulamin basu pływackiego Parku Wodnego Planty – strefa dla umiejących pływać

 1. Basen pływacki jest strefą przeznaczoną wyłącznie dla osób umiejących pływać.
 2. Użytkowników basenu pływackiego obowiązują zasady wynikające z regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu.
 3. Każda osoba korzystająca z basenu pływackiego ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem.
 4. Basen pływacki składa się z sześciu torów wydzielonych linami o długości 25 m oraz głębokość od 1,35 m do 1,8 m.
 5. Korzystanie z basenu pływackiego odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 6. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z basenu pływackiego wyłącznie pod stałym nadzorem rodziców lub dorosłych opiekunów.
 7. Grupy zorganizowane mogą korzystać z basenu pływackiego wyłącznie pod stałym nadzorem opiekunów grupy.
 8. Korzystać z basenu pływackiego należy po wcześniejszym uwzględnieniu harmonogramu rezerwacji torów. Harmonogram rezerwacji dostępny jest na hali basenowej oraz przy w dziale kasowym.
 9. Tor szybkiego pływania przeznaczony jest dla osób bardzo dobrze pływających wyłącznie technikami sportowymi
 10. Wchodzić do basenu pływackiego oraz wychodzi z niego można jedynie korzystając z drabinek do tego przeznaczonych.
 11. Na basenie pływackim obowiązuje całkowity zakaz skakania do wody. Skoki do wody są możliwe jedynie podczas zajęć nauki i doskonalenia pływania z instruktorem, który odpowiada za bezpieczeństwo ucznia/ grupy.
 12. Podczas pływania na torach obowiązuje ruch prawostronny.
 13. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu oraz innych osób korzystających z basenu pływackiego lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

  a) skakania do wody,
  b) biegania po hali basenowej,
  c) wpychania osób do basenu,
  d) wchodzenia i wychodzenia w miejscu do tego nieprzeznaczonych,
  e) przebywania w miejscach wyznaczonych do prowadzenia zajęć zorganizowanych w czasie ich trwania,
  f) pływania lewą stroną toru, w szerz basenu, parami oraz w inny sposób utrudniający sposób pływanie innym użytkownikom,
  g) wieszanie się i siadanie na linach torowych
  h) zakaz korzystania z niecki basenu pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
  i) załatwiania potrzeb fizjologicznych w basenach,
  j) używania w wodzie basenowej mydła i innych środków czyszczących,
  k) przebywanie na basenie z gumą do żucia,
  l) wchodzenia w obuwiu kąpielowym do basenów
  m) korzystania z basenu pływackiego przez osoby nieumiejące pływać, a w szczególności dzieci w dmuchanych kołach, rękawkach, itp.

 14. Zauważone w trakcie pływania usterki urządzeń należy zgłosić niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi.
 15. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy obsługi. Wszystkie osoby korzystające z basenu rekreacyjnego są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń,
 16. W razie wypadku spowodowanego nie przestrzeganiem regulaminu wszelką odpowiedzialność ponosi klient.
 17. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z basenu rekreacyjnego a także z terenu pływalni przez ratownika wodnego lub służby mundurowe.
 18. Spółka Sport Pleszew zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Zarząd Sport Pleszew sp. z o.o.