Regulamin korzystania z Parku Wodnego Planty przez grupy zorganizowane

§ 1 Definicje

 1. Przez grupę zorganizowaną zwaną dalej Grupą, rozumie się zespół osób korzystających z PW Planty pod nadzorem opiekuna grupy, zgłoszonych przez niego na kasie, jako wejście grupowe.
 2. Przez Opiekuna grupy rozumie się osobę pełnoletnią, sprawującą nadzór nad Grupą na terenie całego obiektu.
 3. Przez Instruktora rozumie się instruktora nauki pływania, trenera, nauczyciela lub inną osobę uprawnioną, prowadzącą zajęcia z grupą na terenie PW Planty.
 4. Przez Halę basenową rozumie się całe pomieszczenie basenowe zawierające Nieckę basenu sportowego oraz Nieckę basenu rekreacyjnego, wanny jacuzzi, zjeżdżalnie, grotę sztucznej rzeki oraz ciągi komunikacyjne pomiędzy wszystkimi w/w elementami.

§ 2 Przepisy organizacyjne

 1. Wejście grupowe musi być zgłoszone na kasie PW Planty.
 2. Grupa zorganizowana wchodzi na PW Planty i opuszcza go pod nadzorem Opiekuna.
 3. Grupy bez Opiekuna nie będą wpuszczane na PW Planty.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem Ogólnym korzystania z PW Planty oraz regulaminami poszczególnych urządzeń.

§ 3 Opiekun grupy

 1. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za jej przybycie, co najmniej 15 min. przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć.
 2. Opiekun grupy zobowiązany jest do właściwej opieki, ustawicznego nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej mu grupie osób
 3. Liczbę osób w grupie ustala organizator zajęć lub Opiekun, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece opiekuna z tym, że na jednego opiekuna grupy nie powinno przypadać więcej niż:
  a) 30 pełnoletnich uczestników (nie dotyczy grup szkolnych),
  b) 15 niepełnoletnich uczestników w wieku szkolnym (obowiązuje wszystkie grupy szkolne bez względu na wiek uczniów),
  c) 10 uczestników w wieku do siódmego roku życia,
  d)ustalona i zaakceptowana przez Zarządzającego ilość osób niepełnosprawnych, w zależności od stopnia niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
 4. W przypadku grup szkolnych na Halę basenową obowiązani są wejść wszyscy członkowie grupy. Osoby niekąpiące się przebywają na ławkach, usytuowanych w ciągu komunikacyjnym Hali basenowej i pozostają pod opieką i nadzorem Opiekuna grupy.
 5. Pracownicy Pływalni mogą w każdej chwili zabronić Grupie korzystania z Hali basenowej, jeżeli uznają, że Opiekun nie panuje nad zachowaniem Grupy.
 6. Opiekun grupy ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich, i zgodnie z tą wiedzą, w porozumieniu ze służbą ratowniczą, kształtuje program pobytu Grupy na Pływalni i korzystania przez jej uczestników z atrakcji wodnych.
 7. Opiekunowi grupy nie wolno stosować wobec uczestników przymusu korzystania z atrakcji.
 8. Opiekun Grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo na całym obiekcie.
 9. Jeśli Grupa uczestniczy w zajęciach zorganizowanych z Instruktorem, opiekunowie mają obowiązek czynnie uczestniczyć w zajęciach z grupą i na polecenie Instruktora dyscyplinować podopiecznych.
 10. W czasie pobytu Grupy w PW Planty opiekunowie są zobowiązani zachować należytą staranność w wykonywaniu swoich obowiązków i dopilnować, aby jej uczestnicy przestrzegali regulaminów, zachowywali się bezpiecznie, spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie PW Planty.
 11. Opiekun Grupy zobowiązany jest przez cały czas pobytu Grupy na Hali basenowej przebywać razem z Grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników.
 12. Do obowiązków Opiekuna Grupy należy w szczególności:
  a)wprowadzenie Grupy do holu głównego i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni,
  b) zapoznania uczestników Grupy z Regulaminem ogólnym korzystania z PW Planty, regulaminami poszczególnych urządzeń, regulaminem dla Grup zorganizowanych oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania,
  c) załatwienie w kasie pływalni wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym,
  d) pobranie pasków kodujących do szafek dla uczestników grupy,
  e) dopilnowanie, by wszyscy podopieczni pozostawili w szatni okryć wierzchnich, okrycia zewnętrzne, zmienili obuwie i założyli klapki basenowe,
  f) wprowadzenie Grupy do szatni i dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe,
  g) wprowadzenie Grupy do pomieszczeń z natryskami i sanitariatów, wskazanie sanitariatów i toalet oraz zwrócenie uwagi na obowiązek korzystania z toalet i sanitariatów w czasie całego pobytu na Pływalni,
  h) dopilnowanie starannego umycia się podopiecznych przy użyciu środków myjących, przed i po wyjściu z hali basenowej,
  i) dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego stroju kąpielowego uczestników,
  j) przeprowadzenie Grupy przez brodziki w celu wstępnego zdezynfekowania stóp,
  k) zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia Grupy na teren Hali basenowej, w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli,
  l) ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy, w czasie całego pobytu na pływalni i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń,
  m) przebywanie na podeście startowym zjeżdżalni, podczas korzystania przez uczestników Grupy z tych urządzeń,
  n) przed zakończeniem pobytu, wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu używanego przez uczestników grupy sprzętu rekreacyjnego, sportowego, pływackiego,
  o) po upływie wyznaczonego czasu pobytu, zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego Grupy, zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia pobytu Grupy na Hali basenowej i wyprowadzenie Grupy z hali basenowej do natrysków i sanitariatów,
  p) dopilnowanie zabrania wszystkich rzeczy przez uczestników grupy z szatni oraz dopilnowanie pozostawienia względnego porządku w szatni,
  q)zebranie od wszystkich podopiecznych pasków do szafek i rozliczenie się z nich w kasie PW Planty.
 13. Opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników Pływalni.
 14. Opiekun Grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku, mającego miejsce w czasie przebywania grupy w PW Planty ratownikowi.
 15. Jeżeli Opiekun grupy jest jednocześnie Instruktorem, obowiązują go zapisy § 4 niniejszego Regulaminu.

§ 4 Instruktor

 1. Instruktor prowadzący zajęcia, ma obowiązek dokładnego zapoznania się z Regulaminem ogólnym korzystania z PW Planty, regulaminami poszczególnych urządzeń, regulaminem dla Grup zorganizowanych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartych.
 2. Instruktor prowadzący zajęcia sprawuje stały nadzór nad Grupą i ponosi wraz z ratownikami odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo na Hali basenowej.
 3. Instruktorzy prowadzący zajęcia, zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy, umożliwiający natychmiastowe wejście do wody i przez cały czas pobytu Grupy na Hali basenowej, przebywać razem z Grupą.
 4. O liczbie osób biorących udział w zajęciach, decyduje Instruktor w porozumieniu z dyżurnym ratownikiem z tym, że na jednego Instruktora nie powinno przypadać więcej niż:
  a) 15 osób w tym nie więcej niż 10 osób w wieku poniżej lat siedmiu,
  b)ustalona i zaakceptowana przez Zarządzającego ilość osób niepełnosprawnych, w zależności od stopnia niepełnosprawności, stanu zdrowia uczestników zajęć oraz liczby opiekunów,
  c)ustalona i zaakceptowana przez Zarządzającego ilość osób uczestnicząca w zajęciach o specjalistycznym charakterze, innym niż nauka pływania.
 5. Dyżurujący ratownik może zabronić Instruktorowi prowadzenia zajęć, jeżeli uzna, że zajęcia prowadzone są w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób w nich uczestniczących lub innych użytkowników Pływalni.
 6. W czasie pobytu Grupy na Hali basenowej, Instruktor prowadzący zajęcia jest zobowiązany do egzekwowania od uczestników grupy zachowania zgodnego z obowiązującymi na terenie PW Planty regulaminami.
 7. Do obowiązków Instruktora prowadzącego zajęcia należy w szczególności:
  a) zgłoszenie dyżurującemu ratownikowi faktu rozpoczęcia zajęć, w celu ustalenia zasad korzystania z Hali basenowej,
  b) uzgodnienie z dyżurującym ratownikiem ilości i rodzaju użytkowanego sprzętu i urządzeń,
  c) zarządzenie zbiórki i sprawdzenie stanu ilościowego Grupy,
  d) zapoznanie uczestników zajęć z instrukcją prawidłowego i bezpiecznego używania urządzeń i sprzętu przed ich udostępnieniem uczestnikom,
  e) prowadzenie zajęć w sposób zgodny z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i dobrą praktyką,
  f) ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu na hali basenowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń,
  g) przed zakończeniem zajęć wyegzekwowanie od uczestników złożenia w wyznaczonych miejscach pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, pływackiego,
  h)po zakończeniu zajęć zarządzenie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego Grupy,
  i) zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć i wyprowadzenie Grupy z Hali basenowej lub przekazanie jej Opiekunowi, jeżeli Grupa nadal pozostaje na Hali basenowej.
 8. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników obsługi PW Planty.
 9. Jeżeli Instruktor jest jednocześnie Opiekunem Grupy obowiązują go zapisy § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 5 Uczestnicy grupy zorganizowanej

 1. Uczestnicy grupy przychodzą na PW Planty, co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Uczestnicy grupy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem ogólnym korzystania z PW Planty, regulaminami poszczególnych urządzeń, regulaminem dla Grup zorganizowanych oraz bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartych.
 3. Do obowiązków uczestników grupy należy w szczególności:
  a) poruszanie się po terenie PW Planty razem z Grupą,
  b) założenie klapek basenowych – w strefie zmiany obuwia,
  c) przebranie się w szatniach, zgodnie z Regulaminem w czysty strój kąpielowy,
  d) umieszczenie odzieży w szafkach i właściwe zamknięcie szafek,
  e) staranne umycie się przy pomocy środków myjących,
  f) przy wejściu na halę basenową zdezynfekowanie stóp w brodziku,
  g) udział w zbiórce rozpoczynającej zajęcia,
  h) bezwzględne podporządkowanie się poleceniom ratowników, pracowników PW Planty, Instruktorów prowadzących zajęcia i Opiekunów, w obrębie obowiązujących w PW Planty regulacji,
  i) przestrzeganie zakazu powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z PW Planty lub mogących spowodować wypadek,
  j)przestrzeganie zakazu biegania, wrzucania i wpychania do wody innych uczestników kąpieli oraz wszczynania fałszywych alarmów,
  k) przestrzeganie zakazu przekraczania stref, wyznaczonych Grupie do kąpieli oraz opuszczania Hali basenowej bez powiadomienia Instruktora prowadzącego zajęcia i Opiekuna grupy,
  l) przestrzegania zakazu skoków do wody, nurkowania, korzystania z urządzeń i atrakcji wodnych bez wyraźnego zezwolenia Instruktora prowadzącego zajęcia lub opiekuna,
  m) sygnalizowanie Instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub Opiekunowi grupy wszystkich sytuacji, mogących doprowadzić do wypadku, w tym własnego złego samopoczucia i braku możliwości wykonania ćwiczenia lub korzystania z atrakcji wodnych,
  n) zgłoszenie Instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub Opiekunowi grupy każdego przypadku skaleczenia lub urazu, doznanego w trakcie trwania zajęć,
  o) udział w zbiórce kończącej zajęcia,
  p) po zakończeniu zajęć złożenie w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego,
  q) po wyjściu z hali basenowej umycie całego ciała,
  r) opróżnienie szafek odzieżowych oraz zabranie wszystkich rzeczy osobistych.

§ 6 Przepisy końcowe

 1. W trakcie zawodów lub innych imprez sportowo rekreacyjnych za bezpieczeństwo uczestników odpowiada Organizator.
 2. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących w PW Planty, Zarządzający lub ratownicy mają prawo do zakazania dalszego korzystania Grupie z obiektu, do usunięcia Grupy włącznie.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy, jeżeli podstawą korzystania z PW Planty przez Grupy jest umowa.
 4. W przypadku braku umowy korzystania z PW Planty, uważa się, że Opiekun grupy zapoznał się oraz zapoznał uczestników grupy z regulaminami obowiązującymi w PW Planty i wszyscy zobowiązali się do ich przestrzegania.