Klauzula informacyjna

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Sport Pleszew sp. z o.o.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Sport Pleszew Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie przy ulicy Sportowej 4

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a) listownie: ul. Sportowa 4, 63-300 Pleszew
b) telefonicznie: +48 62 742-12-93,
c) e-mail: biuro-sport@pleszew.pl

2. Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Mirosław Hajdasz. Można się z nim kontaktować poprzez pocztę elektroniczną, adres e-mail: finanse-sport@pleszew.pl

3. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • promocji działalności Administratora na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2018.0.1263 t.j.)
 • zapewnienia bezpieczeństwa klientom, pracownikom, oraz w celu ochrony mienia
 • art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.2018.0.917 t.j.) 2018 realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.0.994 t.j.)

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą:

 • podmioty z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dotyczących systemów informatycznych wdrożonych w Sport Pleszew Sp. z o.o
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Miasta i Gminy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Towarzystwo Ubezpieczeniowe
 • instytucje z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu w ramach przyznanego dofinansowania

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 zgodność przetwarzania z prawem ust. 1 lit. a) lub art. 9 przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych ust. 2 lit. a)
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

8. Informacja o wymogu podania danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danychpodanie danych osobowych, w celach o których mowa w pkt 3 a), d), e), f) jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych prawnie celów
 2. podanie danych osobowych, w celu o których mowa w pkt 3 b) nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli nie podadzą Państwo wymaganych danych osobowych to zawarcie umowy nie będzie możliwe.
 3. podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 c) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będą mieli Państwo możliwości realizacji, uczestnictwa w czynności, której zgoda dotyczy.

9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.