Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności

Wstęp

Sport Pleszew Sp. z o.o. (zwana dalej Sport Pleszew) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Parku Wodnego Planty w Pleszewie basen.pleszew.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Parku Wodnego „Planty” w Pleszewie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2023-03-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-21.

Status pod względem zgodności z ustawą

W Spółce Sport Pleszew SP.z o.o. w Pleszewie dla strony basen.pleszew.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

  • powiększanie czcionki
  • ustawienie wysokiego kontrastu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Andersz, sport@pleszew.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 74 21 293. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Park Wodny „Planty” mieści się w następującej lokalizacji:

63-300 Pleszew, ul.Sportowa 4. Wejście główne zawiera schody oraz windę dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

W budynku tym, na parterze, znajdują się wszystkie biura pracowników biurowych oraz kierownictwa, kasy, pomieszczenia basenowe i szatnie, SPA, restauracja, niektóre punkty handlowe oraz toalety. Na poziomie piwnicznym zlokalizowano restaurację, kręgielnię oraz toalety. Na piętrze zlokalizowano widownię dla basenu sportowego oraz punkty usługowe i toalety.

Budynek wyposażony jest w przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych windę obsługującą wszystkie kondygnacje. W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym – z wyłączeniem strefy basenowej oraz SPA.